Kansalaisen rooli turvallisuuden tukemisessa

Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuusuhkat ulottavat vaikutuksensa laajalle. Esimerkiksi raju tartuntatautiepidemia voi paitsi heikentää ihmisten hyvinvointia, myös ruuhkauttaa sairaalat, keskeyttää normaalin koulunkäynnin ja jopa hidastaa kansainvälistä liikennettä. Sen vuoksi uhkiin varaudutaan eri toimijoiden yhteisvoimin.

Uhkamallit: Globaali, yhteiskunta ja yksilö.
Lähde: Kansallinen riskiarvio, Uhkamallit 2018

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin vahvuus on, että se kattaa kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot. Myös yksittäisillä kansalaisilla on tärkeä rooli omatoimisessa varautumisessa ja yhteiskunnan kriisinkestokyvyn vahvistamisessa.

Häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää. Häiriötilanteissa myös järjestöjen toiminta ja kansalaisten kriisinkestävyys ovat merkittävässä roolissa.

Järjestöillä on merkittävä rooli onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisessa. Järjestöt tuottavat palveluja, koordinoivat vapaaehtoisten osallistumista viranomaisia tukevaan toimintaan ja ylläpitävät esimerkiksi valmiustoimintaan liittyvää erityisosaamista. Järjestöt kanavoivat, johtavat ja koordinoivat myös järjestöihin kuulumattomien kansalaisten auttamishalun erilaisiin auttamistehtäviin.

Kansalaiset ovat järjestöjen lisäksi merkittävä osa kriisinkestävää yhteiskuntaa. Yksilöt ovat yhä tärkeämpiä turvallisuustoimijoita omissa valinnoissaan ja toiminnoissaan, perheen ja lähiyhteisöjensä jäseninä. Yksilön tiedot, taidot ja turvallisuutta vahvistava asenne muodostavat yhteiskunnan resilienssin eli kriisinsietokyvyn perustan.

Pelastustoimella on valmius vastata riskeihin omalla toimialallaan, mutta jokaisen kansalaisen tulee olla tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta ja ympäröivästä turvallisuudesta.

Testaa tietosi

Ajankohtaista: Tulevien hyvinvointialueiden väestönkehitys

Helsingin Sanomissa 7.11.2020 julkaistun, tilastokeskuksen vuoden 2019 tilastoihin perustuvan arvion mukainen tulevien hyvinvointialueiden aluekehtitys:

Väestönkehitys tulee olemaan vahvasti positiivista kolmella hyvinvointialueella, Vantaa-Keravalla, Helsingissä ja Länsi-Uudellamaalla. Neljällä alueella vähestö kasvaa jonkin verran: Keski-Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Muilla viidellätoista alueella väestö vähenee.

Lisätietoa